Stypendium „Primus inter pares może otrzymać absolwent, który zdał egzamin maturalny i osiągnął wynik egzaminu na poziomie co najmniej 85%, liczony jako średnia z 3 obowiązkowych przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym oraz co najmniej 75%, liczony jako średnia z dwóch przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyznanie stypendium (część I i II) wydrukowany dwustronnie,
  • załącznik nr 1 do wniosku,
  • kserokopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu maturalnego, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Dyrektora Szkoły.

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty należy składać w szkole do 11 lipca 2022 r.