Rada Rodziców aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, wspierając w swych działaniach
nie tylko uczniów, ale także Dyrekcję i nauczycieli

 Skład Rady Rodziców

Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie w roku szkolnym 2022/23:

Przewodniczący: Andrzej Kryński
Sekretarz: Joanna Ujda
Skarbnik: Katarzyna Kawalec

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący: Jolanta Kwiatkowski
Członek: Barbara Sekunda
Członek: Agnieszka Michalik

 

Numer konta

Rada Rodziców Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie
Bank Spółdzielczy w Lubeni II Oddział w Rzeszowie
ul. Ofiar Katynia 15
Nr konta bankowego: 61 9161 0001 0004 5766 3000 0010
Przy dokonaniu przelewu proszę o podanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasy.

 

W związku ze zmianami w Prawie Oświatowym informujemy, że od roku szkolnego 2020/2021 Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie nie zawiera polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły (w tym Rady Rodziców) do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów.