Zamknij

Rada Rodziców aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, wspierając w swych działaniach
nie tylko uczniów, ale także Dyrekcję i nauczycieli


Skład Rady Rodziców


Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie w roku szkolnym 2020/21: 

 

 Przewodniczący: Andrzej Kryński

 Sekretarz: Ewa Łozińska - Mik

 Skarbnik: Waldemar Mikluszka


KOMISJA REWIZYJNA

 Przewodniczący: Jolanta Kwiatkowski

 Członek: Agnieszka Nowak

 Członek: Monika Ślepecka

Numer konta


Rada Rodziców Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie

 

Bank Spółdzielczy w Lubeni II Oddział w Rzeszowie

ul. Ofiar Katynia 15


Nr konta bankowego: 61 9161 0001 0004 5766 3000 0010


Przy dokonaniu przelewu proszę o podanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasy.


W związku ze zmianami w Prawie Oświatowym informujemy, że od roku szkolnego 2019/2020 Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie nie zawiera polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły (w tym Rady Rodziców) do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów.