Rada Rodziców aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, wspierając w swych działaniach
nie tylko uczniów, ale także Dyrekcję i nauczycieli

 Skład Rady Rodziców

Publicznego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi w Rzeszowie w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodniczący: Angelika Dąbrowska-MycekSekretarz: Artur ChmajSkarbnik: Lechosław Fara

KOMISJA REWIZYJNAPrzewodniczący: Barbara Sekunda

Członek: Jolanta KwiatkowskiCzłonek: Mariusz Jucha

 
W związku ze zmianami w Prawie Oświatowym informujemy, że od roku szkolnego 2020/2021 Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie nie zawiera polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły (w tym Rady Rodziców) do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów.