Rekrutacja do klas dwujęzycznych w ALO

Zapraszamy uczniów klas ósmych do wyboru klas dwujęzycznych w naszym liceum. Kandydaci mogą wybrać dwujęzyczny profil informatyczno-matematyczny lub biologiczno-chemiczny. Rekrutacja na te profile trwa krócej, bo od 16 maja do 31 maja.

Dlaczego warto wybrać profile dwujęzyczne?

Przede wszystkim dlatego, że na tych profilach jest aż 6 godzin języka angielskiego tygodniowo, w tym 2 godziny z native speakerem, co pozwala osiągnąć wysoki poziom znajomości języka. Na profilach dwujęzycznych nauczyciele przedmiotów kierunkowych wprowadzają elementy słownictwa w języku angielskim lub częściowo prowadzą lekcje w języku angielskim. Regularne lekcje z native speakerem pomagają przełamać barierę językową, osłuchać się z akcentem rodzimego użytkownika języka, poznać kulturę krajów anglojęzycznych i nabrać biegłości językowej. Dodatkowo, uczniowie opanowują specjalistyczne słownictwo branżowe, tj. informatyczne i medyczne w języku angielskim. Dzięki temu mogą przystąpić do matury z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym.

Jak wygląda rekrutacja na profile dwujęzyczne?

Kandydaci zainteresowani klasami dwujęzycznymi muszą przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego. Wynik przynajmniej 40% ze sprawdzianu kwalifikuje kandydatów do dalszej rekrutacji. Liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych za sprawdzianu kompetencji jest dodawana do ogólnej liczby punktów (za świadectwo i egzamin ósmoklasisty). Sprawdzian odbędzie się 7.06.2022 r. o 15.00 w budynku ALO, a w uzasadnionych przypadkach, można przystąpić do niego 4 lipca 2022 r. o godz. 12:00. Zwolnieni ze sprawdzianu są kandydaci posiadający certyfikat językowy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego lub laureaci i finaliści Przedmiotowego Konkursu z Języka Angielskiego.

Ważne informacje o sprawdzianie kompetencji językowych

Sprawdzian składa się z pięciu zadań i trwa 60 minut. Ma formę testu na poziomie B1/B1+ i zawiera test czytania ze zrozumieniem oraz test leksykalno-gramatyczny z elementami wiedzy o krajach anglojęzycznych. Sprawdzian ma formę testu wyboru lub zadań z luką. Aby dobrze przygotować się, należy przede wszystkim bardzo dokładnie powtórzyć materiał z repetytorium ósmoklasisty. Dobrą metodą jest również zapoznanie się z przykładowymi sprawdzianami z poprzednich lat, które można otrzymać w sekretariacie naszej szkoły. Warto zwrócić uwagę na słownictwo, środki językowe, funkcje językowe na poziomie średniozaawansowanym niższym, poznawać kulturę krajów anglojęzycznych, a także zapoznać się ze strategiami czytania ze zrozumieniem.