W związku ze zmianami w Prawie Oświatowym informuję, że w roku szkolnym 2019/2020 Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie nie będzie zawierało polisy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów. Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły (w tym Rady Rodziców) do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów.
Dotychczasowe ubezpieczenie kończy się z dniem 31.08.2019r.
Od 1 września 2019r. uczniowie ubezpieczają się indywidualnie.
Renata Łunarska
Dyrektor ALO