Dla kandydatów do klas dwujęzycznych: profil informatyczny i profil biologiczno-chemiczny w roku szkolnym 2021/2022 przeprowadza się sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego.
Sprawdzian ma formę testu na poziomie B1 i składa się z następujących części: rozumienia tekstu czytanego oraz testu leksykalno-gramatycznego z elementami wiedzy o krajach anglojęzycznych.
Odbędzie się 8 czerwca 2021 r. o godz. 17:00 w budynku Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego (ul. Antoniego Kopaczewskiego 2). W uzasadnionych przypadkach nieobecności na sprawdzianie, przewidziano termin dodatkowy 23 czerwca 2021 r. o godz. 12:00. 
Ze sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego zwolnieni są laureaci i finaliści Przedmiotowego Konkursu z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych przeprowadzanego przez Kuratorium Oświaty oraz uczniowie posiadający certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 W SKALI GLOBALNEJ BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ WEDŁUG „COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES: LEARNING, TEACHING, ASSESSMENT (CEFR) – EUROPEJSKI SYSTEM OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO: UCZENIE SIĘ, NAUCZANIE, OCENIANIE (ESOKJ)”. Są to np. First Certificate in English, TELC B2, itp. Należy o tym poinformować szkołę przed sprawdzianem kompetencji językowych.
W razie pytań związanych ze sprawdzianem, prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły pod numerem 17 866 11 43.
 
Regulamin rekrutacji do klas dwujęzycznych profil informatyczny i profil biologiczno-chemiczny w roku szkolnym 2021/2022