Dla kandydatów do klasy dwujęzycznej o profilu technologie internetowe w roku szkolnym 2020/2021 przeprowadza się sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego.
Sprawdzian ma formę testu i składa się z następujących części: rozumienia tekstu czytanego oraz testu leksykalno-gramatycznego z elementami wiedzy o krajach anglojęzycznych.
Odbędzie się 25 czerwca 2020 r. o godz. 17:00 za pośrednictwem platformy edukacyjnej Blackboard. Kandydaci otrzymają link do zalogowania się do platformy oraz instrukcję. W uzasadnionych przypadkach nieobecności na sprawdzianie, przewidziano termin dodatkowy 6 lipca 2020 r.
Ze sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego zwolnieni są laureaci i finaliści PRZEDMIOTOWEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH przeprowadzanego przez kuratorium oświaty oraz uczniowie posiadający certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Należy o tym poinformować szkołę przed sprawdzianem kompetencji językowych.