Uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego mogą ubiegać się o wszystkie formy stypendialne, przysługujące uczniom szkół publicznych. W ubiegłych latach stypendia za wyniki w nauce lub szczególne osiągnięcia otrzymywał średnio co czwarty uczeń, co stanowi 25% uczniów naszej szkoły, dlatego od początku każdego roku szkolnego warto zwrócić uwagę na kryteria ubiegania się o poszczególne z nich, które zamieszczamy poniżej.
 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymuje uczeń, który w danym roku szkolnym uzyska najwyższą średnią w szkole. Z wnioskiem o stypendium występuje szkoła. W ubiegłym roku szkolnym stypendystką PRM została uczennica profilu Zdrowie i farmacja, Kinga Chruściel, uzyskując średnią ocen 5,6. Podczas uroczystej gali Kinga odebrała lis gratulacyjny z rąk Wojewody Podkarpackiego, pani Ewy Leniart.


 

Stypendium „Młody inżynier”

Aby ubiegać się o stypendium należy spełnić łącznie poniższe kryteria:

 • zameldowanie na pobyt stały na terenie Rzeszowa (uwaga: nie wystarczy zameldowanie w internacie),
 • uzyskanie co najmniej dobrej oceny zachowania,
 • brak nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
 • uzyskanie co najmniej dostatecznych ocen z zajęć edukacyjnych,
 • uzyskanie średniej ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,5 (uczniom, którzy uczęszczali na religię lub etykę do średniej ocen wlicza się roczne oceny uzyskane z tych zajęć),
 • uzyskanie średniej ocen z 3 wybranych obowiązkowych przedmiotów matematyczno – przyrodniczych (matematyka, fizyka, biologia, chemia, informatyka, geografia) co najmniej:

5,60 – w przypadku gimnazjum,
5,30 – w przypadku liceum ogólnokształcącego.
Uwaga: w przypadku, gdy uczeń pobiera „Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce” lub „Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia” nie może ubiegać się o stypendium w ramach niniejszego Programu. Do wyliczenia średniej nie są brane pod uwagę przedmioty dodatkowe takie jak: retoryka, zdrowie z elementami farmacji, biologia medyczna, podstawy projektowania, systemy operacyjne, podstawy sieci komputerowych, technologie internetowe. Do średniej wlicza się ocenę z religii. Wniosek składa się we wrześniu nowego roku szkolnego.
 

Stypendium za wyniki w nauce

Aby ubiegać się o stypendium należy spełnić łącznie poniższe kryteria:

 • uzyskana średnia co najmniej 5,1,
 • stałe zameldowanie na terenie Gminy Miasto Rzeszów (uwaga: nie wystarczy zameldowanie w internacie),
 • co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania,
 • brak nieusprawiedliwionych nieobecności.

Uwaga: do wyliczenia średniej nie są brane pod uwagę przedmioty dodatkowe takie jak: retoryka, zdrowie z elementami farmacji, podstawy projektowania, biologia medyczna, systemy operacyjne, podstawy sieci komputerowych, technologie internetowe.
Do średniej wlicza się ocenę z religii. Wniosek składa się w czerwcu, po zakończeniu roku szkolnego (uczniowie klas III w kwietniu). Stypendium za wyniki w nauce nie wyklucza stypendium za wybitne osiągnięcia.
 

Stypendium za wybitne osiągnięcia

Aby ubiegać się o stypendium należy spełnić łącznie poniższe kryteria:

 1. stałe zameldowanie na terenie Gminy Miasto Rzeszów (uwaga: nie wystarczy zameldowanie w internacie),
 2. co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania,
 3. brak nieusprawiedliwionych nieobecności,
 4. uzyskanie przynajmniej jednego z poniżej wymienionych osiągnięć:
 • tytuł laureata (miejsca od 1. do 3.) konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim, ponadwojewódzkim lub  tytuł laureata trzeciego stopnia olimpiady, konkursu lub turnieju obejmującego problematykę związaną z      przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej o zasięgu ogólnopolskim,
 • tytuł laureata olimpiady na szczeblu międzynarodowym,
 • tytuł laureata konkursu sportowego, zawodów sportowych na szczeblu co najmniej ogólnopolskim – w przypadku ucznia będącego reprezentantem szkoły.

Do kryteriów przyznawania stypendium bierze się pod uwagę osiągnięcia z roku poprzedzającego okres, na który ma być przyznane stypendium (od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017). Wniosek składa się w czerwcu po zakończeniu roku szkolnego (uczniowie klas III w kwietniu). Stypendium za wybitne osiągnięcia nie wyklucza stypendium za wyniki w nauce.
 

Stypendium szkolne (socjalne)

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje mieszkańcom Rzeszowa, których miesięczna wysokość dochodu na osobę nie może być większa niż kwota 514 zł netto. W szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, choroba, wielodzietność, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Wypełniony wniosek wraz z zaświadczeniem albo oświadczeniem o dochodach członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku należy złożyć w Oddziale Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. gen. M. Langiewicza 15. Nabór wniosków jest prowadzony od 1 września do 15 września danego roku szkolnego.
 

Wyprawka szkolna

Jest to rządowy program zapewniający zwrot kosztów zakupu podręczników dla uczniów znajdujących się w wybranych sytuacjach (w tym roku szkolnym zwrot mogą otrzymać uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego). Wniosek należy złożyć w szkole w pierwszych dniach nowego roku szkolnego.
 

Kalendarz składania wniosków

 

Wrzesień  Kwiecień  Czerwiec 
Młody inżynier Stypendium za wyniki w nauce (klasa III) Stypendium za wyniki w nauce (klasa I i II)
Stypendium szkolne (socjalne) Stypendium za wybitne osiągnięcia (klasa III) Stypendium za wybitne osiągnięcia (klasa I i II)
Wyprawka szkolna

 
Wnioski oraz dodatkowe informacje można uzyskać u pedagoga szkolnego oraz na stronie Urzędu Miasta: http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata Uczniowie przejawiający szczególne uzdolnienia z różnych obszarów wiedzy obejmowani są działaniami zmierzającymi do uzyskania stypendiów z ramienia Urzędu Marszałkowskiego, umożliwiającymi zindywidualizowaną ścieżkę rozwoju.

ALO uwalnia potencjał tkwiący w każdym uczniu!