Zamknij

Technologie Internetowe

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
 • Informatyka
 • Matematyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
 • Fizyka lub Geografia
 • Język angielski (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
Przedmioty dodatkowe
 • Technologie internetowe,
 • Podstawy sieci komputerowych,
 • Systemy operacyjne,

 Grafika 2d i 3d oraz programowanie w formie warsztatów

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji
 • Język polski,
 • Język obcy,
 • Matematyka,
 •  Informatyka lub Fizyka

 

KOMUNIKAT DYREKTORA

AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W  RZESZOWIE

 

 Szanowni Rodzice,

Drodzy Uczniowie,

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 25 marca 2020 r. lekcje będą realizowane  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Informacje dotyczące zasad funkcjonowania szkoły w oparciu o w/w rozporządzenie zostały do Państwa i uczniów przesłane poprzez dziennik elektroniczny.

Od 17 marca 2020r. zaczęliśmy prowadzenie lekcji on-line poprzez nowoczesną platformę Blackboard Collaborate Ultra w klasach maturalnych. Platforma umożliwia nie tylko prowadzenie lekcji w czasie rzeczywistym, ale także udostępnianie plików z materiałami edukacyjnymi, przeprowadzanie testów, ocenianie.

Z platformy Blackboard korzystają również klasy pierwsze i drugie od 26 marca 2020r. Nie chcielibyśmy przeciążać naszych uczniów pracą przy komputerze, dlatego lekcje on-line będą odbywały się z przedmiotów maturalnych. Z pozostałych przedmiotów podstawę programową nauczyciele zrealizują przy użyciu innych narzędzi dydaktycznych i komunikatorów.

Pomimo, że nie możemy się spotykać w salach lekcyjnych, nie tracimy kontaktu z naszymi uczniami. Nauczyciele prowadzący zajęcia i wychowawcy na bieżąco kontaktują się z klasą, informują o zasadach oceniania i sposobach monitorowania postępów uczniów. Dotyczy to także uczniów realizujących nauczanie indywidualne oraz objętych różnymi formami pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym zajęciami rewalidacyjnymi.

Nasza szkoła zapewnia również pomoc psychologiczną, której udziela pani psycholog Barbara Rozmus. Pełni dyżur 6 godzin w tygodniu według przesłanego do rodziców grafiku. Gorąco zachęcam Wszystkich potrzebujących rozmowy do kontaktu z panią psycholog.

Wszelkie informacje dotyczące pracy szkoły, w tym zdalnego nauczania, będą przekazywane Państwu i uczniom przez dziennik elektroniczny oraz szkolną stronę internetową.

Dziękuję za dotychczasową współpracę i słowa wsparcia. Zachęcam Państwa do dzielenia się uwagami na temat pracy zdalnej, która dla nas wszystkich jest nowym doświadczeniem.

Z wyrazami szacunku

Renata Łunarska

Dyrektor ALO
Back to top