Zamknij

Technologie Internetowe

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
 • Informatyka
 • Matematyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
 • Fizyka lub Geografia
 • Język angielski (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
Przedmioty dodatkowe
 • Technologie internetowe,
 • Podstawy sieci komputerowych,
 • Systemy operacyjne,

 Grafika 2d i 3d oraz programowanie w formie warsztatów

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji
 • Język polski,
 • Język obcy,
 • Matematyka,
 •  Informatyka lub Fizyka

Nasi stypendyści

Na zdjęciach Jakub Szypuła, uczeń klasy o profilu Technologie internetowe, który został stypendystą Prezesa Rady Ministrów. W roku szkolnym 2017/2018 osiągnął najwyższą średnią ocen w szkole.


Na zdjęciach Kinga Chruściel, absolwentka klasy o profilu Zdrowie i farmacja, która została stypendystką Prezesa Rady Ministrów. W roku szkolnym 2016/2017 osiągnęła najwyższą średnią ocen w szkole. 

Kinga otrzymała dyplom z rąk Wojewody Podkarpackiego, pani Ewy Leniart.

 

Informator stypendialny

Stypendium „Młody inżynier”

 

 

Uczniowie muszą spełnić łącznie poniższe kryteria:

 1. posiadają zameldowanie na pobyt stały na terenie Rzeszowa (uwaga: nie wystarczy zameldowanie w internacie),
 2. są uczniami szkoły na terenie Rzeszowa,
 3. w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali, co najmniej dobrą ocenę zachowania,
 4. w roku szkolnym poprzedzającym okres, na który ma być przyznane stypendium nie mieli nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
 5. w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali co najmniej dostateczne oceny z zajęć edukacyjnych,
 6. w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (uczniom, którzy uczęszczali na religię lub etykę do średniej ocen wlicza się roczne oceny uzyskane z tych zajęć) co najmniej: 4,5
 7. w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali średnią ocen z 3 wybranych obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących (matematyczno-przyrodniczych) co najmniej:
 • 5,60 – w przypadku gimnazjum,
 • b) 5,30 – w przypadku liceum ogólnokształcącego.

Średnią ocen z 3 wybranych przedmiotów matematyczno- przyrodniczych oblicza się spośród poniższych:

 1. matematyka,
 2.  fizyka,
 3. biologia,
 4. chemia,
 5. informatyka,
 6. geografia

Uwaga: oceny z przedmiotów przyrodniczych nie mogą być niższe niż dobry, w przypadku, gdy uczeń pobiera „Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce” albo „Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia” nie może ubiegać się o stypendium w ramach niniejszego Programu. Do wyliczenia średniej nie są brane pod uwagę przedmioty dodatkowe takie jak: retoryka, zdrowie z elementami farmacji, biologia medyczna, podstawy projektowania, laboratorium z chemii, systemy operacyjne, podstawy sieci komputerowych, technologie internetowe. Do średniej wlicza się ocenę z religii.

Wniosek składa się we wrześniu nowego roku szkolnego.

 

 

Stypendium za wyniki w nauce

Warunki przyznania Stypendium za wyniki w nauce: 

 1. średnia co najmniej 5,1,
 2. stałe zameldowanie na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
 3. co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania,
 4. brak nieusprawiedliwionych nieobecności.

Uwaga: do wyliczenia średniej nie są brane pod uwagę przedmioty dodatkowe takie jak: retoryka, zdrowie z elementami farmacji, podstawy projektowania, laboratorium z chemii, biologia komórki, systemy operacyjne, podstawy sieci komputerowych, technologie internetowe. Do średniej wlicza się ocenę z religii.

Wniosek składa się w czerwcu, po zakończeniu roku szkolnego (uczniowie klas III
w kwietniu). Stypendium za wyniki w nauce nie wyklucza stypendium za wybitne osiągnięcia.

 

 

Stypendium za wybitne osiągnięcia

Warunki przyznania Stypendium za wybitne osiągnięcia:

 1. stałe zameldowanie na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
 2. co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania,
 3. brak nieusprawiedliwionych nieobecności,
 4. uzyskanie przynajmniej jednego z poniżej wymienionych osiągnięć:
 • tytuł laureata (miejsca od 1. do 3.) konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim, ponadwojewódzkim lub tytuł laureata trzeciego stopnia olimpiady, konkursu lub turnieju obejmującego problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej o zasięgu ogólnopolskim,
 • tytuł laureata olimpiady na szczeblu międzynarodowym,
 • tytuł laureata konkursu sportowego, zawodów sportowych na szczeblu co najmniej ogólnopolskim – w przypadku ucznia będącego reprezentantem szkoły.

Bierze się pod uwagę osiągnięcia z roku poprzedzającego okres, na który ma być przyznane stypendium (od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017)

Wniosek składa się w czerwcu po zakończeniu roku szkolnego (uczniowie klas
III w kwietniu). Stypendium za wybitne osiągnięcia nie wyklucza stypendium za wyniki
w nauce.

 

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymuje osoba, która w danym roku szkolnym uzyska najwyższą średnią w szkole. Z wnioskiem o stypendium nie występują zainteresowani uczniowie. O przyznanie stypendium wnioskuje Samorząd Uczniowski.

 

 

Stypendium szkolne (socjalne)

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje mieszkańcom Rzeszowa, których miesięczna wysokość dochodu na osobę nie może być większa niż kwota 456 zł netto.
W szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, choroba, wielodzietność, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wypełniony wniosek wraz z zaświadczeniem albo oświadczeniem o dochodach członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku należy złożyć w Oddziale Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Partyzantów 10a. Nabór wniosków jest prowadzony od 1 września do 15 września danego roku szkolnego.

 

 

Formy stypendium szkolnego

 

 •  całkowita lub częściowa refundacja kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
 •  całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki,
 •  całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów).

 

 

Wyprawka szkolna

Jest to rządowy program zapewniający zwrot kosztów zakupu podręczników dla uczniów znajdujących się w wybranych sytuacjach (w tym roku szkolnym zwrot mogą otrzymać uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).

Wniosek należy złożyć jak najszybciej po rozpoczęciu roku szkolnego.

 

 

Kalendarz

 

Wrzesień Kwiecień Czerwiec
Młody inżynier Stypendium za wyniki w nauce (klasa III) Stypendium za wyniki w nauce (klasa I i II)
Stypendium szkolne (socjalne) Stypendium za wybitne osiągnięcia
(klasa III)
Stypendium za wybitne osiągnięcia
(klasa I i II)
Wyprawka szkolna

 

Wnioski oraz dodatkowe informacje można uzyskać u pedagoga szkolnego oraz na stronie Urzędu Miasta: http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata