Zamknij

Technologie Internetowe

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
 • Informatyka
 • Matematyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
 • Fizyka lub Geografia
 • Język angielski (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
Przedmioty dodatkowe
 • Technologie internetowe,
 • Podstawy sieci komputerowych,
 • Systemy operacyjne,

 Grafika 2d i 3d oraz programowanie w formie warsztatów

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji
 • Język polski,
 • Język obcy,
 • Matematyka,
 •  Informatyka lub Fizyka

Jak nas widzą

Awans ALO w Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020

W Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020 Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie po raz kolejny zajęło wysokie miejsce i znalazło się wśród najlepszych 500 liceów ogólnokształcących w Polsce. Nasze Liceum zajmuje teraz 397 miejsce w Polsce i 19 w województwie.

Srebrna Odznaka Jakości, którą otrzymaliśmy wraz z wysokim miejscem w Rankingu jest przyznawana liceom, które wyróżniają się największą zdawalnością matur, wysokimi wynikami egzaminów oraz wyjątkowo uzdolnionymi uczniami.

Dowiedz się więcej

W Rankingu Perspektywy 2019r. Akademickie Licem Ogólnokształcące w Rzeszowie znalazło się wśród najlepszych liceów w Polsce i otrzymało Srebrną odznakę jakości. W Rankingu wzięto pod uwagę dane z 2126 liceów.

Na wysoki wynik ALO wpłynęła 100% zdawalność matury w roku 2018, sukcesy olimpijczyków i wysokie wyniki matury z przedmiotów rozszerzonych, w szczególności z takich jak matematyka, informatyka i historia sztuki, które były jednymi z najwyższych w Rzeszowie.

Dowiedz się więcej

24 listopada 2017 roku Akademickie Liceum Ogólnokształcące otrzymało tytuł Innowacyjnej szkoły i odebrało Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji. Jest to dla naszej szkoły wielkie wyróżnienie, potwierdzające wysoki poziom i nowatorski charakter pracy ALO.

Szkoły nagrodzone Laurem Mistrza Nowoczesnej Edukacji zostały wyłonione w drodze ogólnopolskiego konkursu składającego się z III etapów. W pierwszej kolejności oceny pracy szkół pod względem innowacyjności dokonywały kuratoria oświaty. W ostatnim etapie, Kapituła konkursowa, której przewodniczył prof. UJK dr hab. Sławomir Koziej, z nominowanych 83 placówek edukacyjnych wyłoniła najlepsze i nagrodziła Laurem. 

Na fotografiach osoby, które odebrały Laur: dyrektor szkoły, pani Renata Łunarska, pani dr inż. Barbara Fryc, autorka nowatorskiego programu nauczania informatyki w ALO, oraz uczniowie ALO. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat wyróżnienia ALO: http://alo.rzeszow.pl/?p=14371                                           


 


Wysoką efektywność pracy Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego potwierdziły wyniki ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w styczniu 2015 roku przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W pięciostopniowej skali: od A do E oznaczającej poziom spełniania wymagań MEN wobec szkół, ALO otrzymało najwyższy stopień A – celujący – w następujących obszarach:  

 • realizacja nauczania w taki sposób, by odkryć talenty uczniów szczególnie zdolnych oraz wyrównać braki uczniów mniej uzdolnionych,
 • wysokie wyniki efektywności nauczania w zakresie wiedzy i umiejętności potwierdzone wynikami egzaminów maturalnych,
 • dążenie do pełnego rozwoju uczniów, przy zwróceniu uwagi na ich uzdolnienia i predyspozycje, ale także na indywidualną sytuację,
 • zaangażowanie i współpraca nauczycieli w zakresie planowania i realizacji toku nauki,
 • zarządzanie szkołą prowadzące do realizacji nowatorskich działań, które służą rozwojowi uczniów i nauczycieli.

W pozostałych 7 obszarach ALO spełnia wymagania MEN na poziomie B, co oznacza bardzo dobry poziom spełnienia wymagań stawianych szkołom.

Szczegółowy raport z ocen szkół można zobaczyć na stronie: http://www.npseo.pl/action/raports

Akademickie Liceum w Rzeszowie coraz częściej kojarzone jest z innowacyjnością. Świetnie oddaje to film nakręcony przez TVP3.